สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
          สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 
 
                   พระธาตุ          หมายถึง          สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
ใบโพธิ์            หมายถึง          ความเจริญงอกงามด้วยความรู้     
สีประจำโรงเรียน             “ขาว – เขียว”
                   เขียว    หมายถึง          ความร่มรื่น ร่มเย็น ความเจริญงอกงาม
                   ขาว     หมายถึง          ความบริสุทธิ์
           อักษรย่อ  คือ    น. ข. พ.