ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนภาพร ม่วงศรีพิทักษ์
ครู คศ.3

นายปริญญ์ ศรีวรสาร
ครู คศ.1

นางสาวทิวาพร เกิดศักดิ์
พนักงานราชการ