บุคลากรโรงเรียน

นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0810516205
อีเมล์ : pornpijit.suwannassak0505@gmail.com

สวัสดิ์ เทศารินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากรโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0856969442
อีเมล์ : sawat@kksec.go.th

นางนภาพร ม่วงศรีพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0894195004
อีเมล์ : Napa1508@gmail.com

นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0831459142
อีเมล์ : Ponthepphoung@gmail.com

นางเบญจพร ฐานสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนภัสรา อุทปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายปริญญ์ ศรีวรสาร
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0952146555
อีเมล์ : ginggongkoi@gmail.com

นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1

นางสาวศิริการณ์ น้อยวังหิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอรณี อินทะแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทิวาพร เกิดศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2