กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเบญจพร ฐานสมุทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนภาพร ม่วงศรีพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวศิริการณ์ น้อยวังหิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6