คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : sawat tasarin
ตำแหน่ง : ครู
ผู้แทนจาก : โรงเรียน
อีเมล์ : ืnkpk2000@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิทธิ์ พระเมือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุลภา เถาทวงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกฤตชัย ตาเสาร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเพียบ พริ้งเพราะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฏิมาวรรณ ทิพย์ชาติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล เบ้าจรรยา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิริยคุณสาร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์