ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ ไชยรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ อินทรกำแหง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ ผิวขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตรกร ไสวงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554- 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเหลือ ทองอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 – 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางนิกัญชลา ล้นเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายญาณวรรธน์ ธนพงศ์ไพสิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563