ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
 
ชั้น
จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 17 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 8 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 13 36 1
รวม ม.ต้น 48 38 86 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5 7 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 5 7 1
รวม ม.ปลาย 9 14 23 3
รวมทั้งสิ้น 64 51 119 6