ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1

นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล
ครู คศ.2

นางเบญจพร ฐานสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวอรณี อินทะแสง
ครูผู้ช่วย