ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง
ครู คศ.1

นางสาวอรณี อินทะแสง
ครูผู้ช่วย

นางนภัสรา อุทปา
ครู คศ.2