กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปริญญ์ ศรีวรสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางนภัสรา อุทปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6