คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฏภูมิ สุทธปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
เบอร์โทร : 043222222
อีเมล์ : admin@nkpk.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินธร รามัญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปภัสสร ขัตทฤกษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6