หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน ม.ต้น
หลักสูตรวิทย์ - คณิตโครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน 12(460) รายวิชาพื้นฐาน 12 (460)
ท21101 ภาษาไทย
ค21101 คณิตศาสตร์
ว21101 วิทยาศาสตร์
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาการคำนวณ
ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส21102 ประวัติศาสตร์
พ21101 สุขศึกษา
พ21102 พลศึกษา
ศ21101 ศิลปะ
ง21101 การงานอาชีพพื้นฐาน
อ21101 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5(2๐)
๑.๕(๖๐)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 (20)
1.0 ( 40)
0.5 (20)
1.5 ( 60)
ท21102 ภาษาไทย
ค21102 คณิตศาสตร์
ว2110๔ วิทยาศาสตร์
ว ๒๑๑๐๖  การออกแบบเทคโนโลยี
ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21103 สุขศึกษา
พ21104 พลศึกษา
ศ21102 ศิลปะ
ง21102 การงานอาชีพพื้นฐาน
อ21102 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5(2๐)
   ๑.๕(๖๐)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 (20)
1.0 ( 40)
0.5 (20)
1.5 ( 60)
รายวิชาเพิ่มเติม 1.5 (60) รายวิชาเพิ่มเติม 1.5 (60)
ค21201 คณิตศาสตร์
อ21201 ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด 1
ส20231 หน้าที่พลเมือง 31
0.5 ( 20)
0.5 (20)
    0.5(20)
ค21201 คณิตศาสตร์
อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด  2
ส20232 หน้าที่พลเมือง 32

 
0.5 ( 20)
0.5 (20)
0.5(20)
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
20
 
20
15
5
 
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
20
 
20
15
5
รวมเวลาเรียน 620 รวมเวลาเรียน 620
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  • วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการประเมินผ่านรายวิชาเรียนปกติ และกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440)
ท22101 ภาษาไทย
ค22101 คณิตศาสตร์
ว22101 วิทยาศาสตร์
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส22102 ประวัติศาสตร์
พ22101 สุขศึกษา
พ22102 พลศึกษา
ศ22101 ศิลปะ
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
อ22101 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 (20)
1 ( 40)
1 (40)
1.5 ( 60)
ท22102 ภาษาไทย
ค22102 คณิตศาสตร์
ว22102 วิทยาศาสตร์
ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส22104 ประวัติศาสตร์
พ22103 สุขศึกษา
พ22104 พลศึกษา
ศ22102 ศิลปะ
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
อ22102 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 (20)
1 ( 40)
1 (40)
1.5 ( 60)
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100)
ค22201 คณิตศาสตร์
ง 22201  การขยายพันธุ์พืช 1
อ22201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด  3
ส20234  หน้าที่พลเมือง 3

 
0.5 ( 20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5(20))
ค22201 คณิตศาสตร์
ง 22202  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 1
อ22202  ภาษาอังกฤษฟัง – พูด  4
ส20235 หน้าที่พลเมือง 34

 
0.5 ( 20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5(20)

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
20
 
20
15
5
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
    - ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
20
 
20
15
5
รวมเวลาเรียน 620 รวมเวลาเรียน 620
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  • วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการประเมินผ่านรายวิชาเรียนปกติ และกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน 11(440) รายวิชาพื้นฐาน 11 (440)
ท23101 ภาษาไทย
ค23101 คณิตศาสตร์
ว23101 วิทยาศาสตร์
ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส23102 ประวัติศาสตร์
พ23101 สุขศึกษา
พ23102 พลศึกษา
ศ23101 ศิลปะ
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
อ23101 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 (20)
1 ( 40)
1 (40)
1.5 (60)
ท23102 ภาษาไทย
ค23102 คณิตศาสตร์
ว23102 วิทยาศาสตร์
ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส23104 ประวัติศาสตร์
พ23103 สุขศึกษา
พ23104 พลศึกษา
ศ23102 ศิลปะ
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
อ23102 ภาษาอังกฤษ
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 ( 20)
0.5 ( 20)
0.5 (20)
1 ( 40)
1 (40)
1.5 ( 60)
รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100) รายวิชาเพิ่มเติม 2.5 (100)
ค23201 คณิตศาสตร์
ง23201 งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น1
อ23201 ภาษาอังกฤษฟัง – พูด  5
ส202355 หน้าที่พลเมือง  35
0.5 ( 20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5(20)

 
ค23201 คณิตศาสตร์
ง 23202 อาหารพื้นเมือง 1
 อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6
ส20236 หน้าที่พลเมือง 36
0.5 ( 20)
1.0(40)
0.5 (20)
0.5(20)

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
20
 
20
15
5
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ – เนตรนารี
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
20
 
20
15
5
รวมเวลาเรียน 620 รวมเวลาเรียน 620
 
  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
  • วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม แต่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการประเมินผ่านรายวิชาเรียนปกติ และกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีต่างๆ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.32 KB
หลักสูตรที่เปิดสอน ม.ปลาย
หลักสูตร ม.ปลายโครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน 8.5(340) รายวิชาพื้นฐาน 8.5(340)
ท31101ภาษาไทย
ค31101คณิตศาสตร์
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาการคำนวณ
ส31101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส31102ประวัติศาสตร์
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31101 ศิลปะ
ง31101 การงานอาชีพ
อ31101 ภาษาอังกฤษ
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
0.5(20)
1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
ท31102ภาษาไทย
ค31102คณิตศาสตร์
ว31102วิทยาศาสตร์(โลกดาราศาสตร์)
ว ๒๑๑๐๖  การออกแบบเทคโนโลยี
ส31103สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส31104ประวัติศาสตร์
พ31103สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ31102ศิลปะ
ง31102การงานอาชีพ
อ31102ภาษาอังกฤษ
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
0.5 (20)
     1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260) รายวิชาเพิ่มเติม 6.5(260)
ค31201คณิตศาสตร์
ว31201วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ว31221วิทยาศาสตร์(เคมี)
ว31241วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
อ31201  ภาษาอังกฤษ ฟัง –พูด
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 42
พ 31201  บาสเกตบอล 1
ง  ................................
1.0 (40)
2.0(80)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
.............
ค31202คณิตศาสตร์
ว31202วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ว31222วิทยาศาสตร์(เคมี)
ว31242วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
อ31202  ภาษาอังกฤษ ฟัง –พูด
พ 31201  บาสเกตบอล 2
ง  ................................
1.0 (40)
2.0(80)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
.............
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
20
 
20
20
 
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
20
 
20
20
 
รวมเวลาเรียน 680/15.5 รวมเวลาเรียน 680/15.5
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300) รายวิชาพื้นฐาน 7.5(300)
ท32101ภาษาไทย
ค32101คณิตศาสตร์
ว32101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ว ๒๑๑๐๒ วิทยาการคำนวณ
ส32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส32102ประวัติศาสตร์
พ32102 สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ32101 ศิลปะ
อ32101 ภาษาอังกฤษ
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
0.5(20)
    1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
ท32102ภาษาไทย
ค32102คณิตศาสตร์
ว32102วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี)
ว ๒๑๑๐๖  การออกแบบเทคโนโลยี
ส32103สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส32104ประวัติศาสตร์
พ32103สุขศึกษา และพลศึกษา
ศ32102ศิลปะ
อ32102ภาษาอังกฤษ
1.0 (40)
1.0 (40)
1.5 (60)
0.5(20)
     1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 8.0(320)
ค32201คณิตศาสตร์
ว32203วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ว32223วิทยาศาสตร์(เคมี)
ว32243วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
อ32201  ภาษาอังกฤษ ฟัง –พูด
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 43
พ 32201  กิจกรรมเข้าจังหวะ 1
ง  ................................
1.0 (40)
2.0(80)
     1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

 
ค32202คณิตศาสตร์
ว32204วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ว32224วิทยาศาสตร์(เคมี)
ว32244วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
อ32202  ภาษาอังกฤษ ฟัง –พูด
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 44
พ 32202  กิจรรมเข้าจังหวะ 2
ง  ................................
 
1.0 (40)
 2.0(80)
1.5 (60)
1.5 (60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
20
 
20
20
 
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
20
 
20
20
 
รวมเวลาเรียน 680/15.5 รวมเวลาเรียน 660/15.0
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนหนองขามพิทยาคมอำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต/ชม. ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต/ชม.
รายวิชาพื้นฐาน 5.5(220) รายวิชาพื้นฐาน 5.5(220)
ท33101ภาษาไทย
ค33101คณิตศาสตร์
ส33101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ33101 ศิลปะ
อ33101 ภาษาอังกฤษ
1.0 (40)
1.0 (40)
      1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
ท33102ภาษาไทย
ค33102คณิตศาสตร์
ส33103สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พ33103สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ33102ศิลปะ
อ33102ภาษาอังกฤษ
1.0 (40)
1.0 (40)
      1.0 (40)
0.5 (20)
0.5 (20)
1.0 (40)
รายวิชาเพิ่มเติม 8.0 (320) รายวิชาเพิ่มเติม 3.0 (120)
ค33201คณิตศาสตร์
ว33205(ฟิสิกส์)
ว33225(เคมี)
ว33245(ชีววิทยา)
อ33201  ภาษาอังกฤษ ฟัง –พูด
ส 30236 หน้าที่พลเมือง 45
พ 33201  มวยไทย
ง  ................................
1.0 (40)
2.0( 80)
1.5 (60)
1.5(60)
0.5 (20)
0.5 (20)
0.5 (20)
ค33202คณิตศาสตร์
อ33201  ภาษาอังกฤษ ฟัง –พูด
พ 33202  ลีลาศ
ง  ................................
1.0 (40)
0.5(20)
0.5(20)
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
20
 
20
20
 
-กิจกรรมแนะแนว
-กิจกรรมนักเรียน
- ชมรม  ชุมนุม
- กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
20
 
20
20
 
รวมเวลาเรียน 600/13.5 รวมเวลาเรียน 400/8.5
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.32 KB