กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทิวาพร เกิดศักดิ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2