ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเบญจพร ฐานสมุทร
ครู คศ.2

นางสาวทิวาพร เกิดศักดิ์
พนักงานราชการ