พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม บริหารจัดการด้วยระบบบริหารคุณภาพ เน้นผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เอกลักษณ์  โรงเรียนพอเพียง “
 
อัตลักษณ์   “อยู่อย่างพอเพียง”
 
พันธกิจ (Mission)
1.เสริมสร้างบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเสริมสร้าง
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3.เสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทยและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 
 เป้าประสงค์ (Goal)
1.สถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
2.ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามศักยภาพ
3.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategic Planning)
กลยุทธ์โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
1.พัฒนาสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจขอเพียง
4.สร้างภาคีเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 
ค่านิยมหลัก (Core value)SMART  SCHOOLโรงเรียนหนองขามพิทยาคม
S  =  Service  Mind  คือ การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
M = Moral  คือ การศึกษากับชุมชนและสังคม
A =  Accountability  คือ  การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และรับผิดชอบ  
          R = Reaponsibilityคือ  ร่วมกันรับผิดชอบ
T = Teamwork   คือ  การทำงานเป็นทีม
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
          กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ