กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิรดา ต้นสวรรค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสวัสดิ์ เทศารินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : sawat@kksec.go.th

นางนภาพร ม่วงศรีพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวแคทรียา ธีระเดชากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางนภัสรา อุทปา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6