กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพรเทพ พวงเพียงงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรณี อินทะแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3