กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรไพจิตร สุวรรณศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวขนิษฐา ค่ายหนองสวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4